Afirmem la nostra catalanitat

Promocioneu la nostra llengua
                Moltes coses són possibles per a promocionar la nostra llengua en els nostres pobles i els nostres barris. Fem aquí algunes suggestions.

  1. Demaneu una retolació en català al vostre municipi
  2. Demaneu al vostre municipi que posi també els noms dels carrers en català
  3. Demaneu que hi hagi unes pàgines en català al butlletí municipal del vostre poble
  4. Demaneu classes bilingües pels vostres fills
  5. Demaneu cursos de català extra-escolars
  6. Demaneu al vostre municipi o a una associació d’organitzar la festa de Sant Jordi

Legislació Francesa

El contingut i l'emplaçament de la nova disposició constitucional en la llei del 23 de juliol de 2008 no són exempts d'ambigüitats. Que porta com a conseqüències jurídiques la menció de la pertinença de les llengües regionals en el patrimoni de França ?
El Govern, per la veu "du garde des sceaux", i els xerraires de les comissions de les lleis tant a l'Assemblea nacional com al Senat han insistit pesadament en el que no implica la nova disposició constitucional : .

1°) Primacia del francès  : la nova disposició no posa en cause el principi constitucional de l'ús de l'única llengua francesa en la vida pública. El reconeixement de les llengües regionals al títol patrimonial no pot i no ha d'afectar la llengua de la República ;

2°) Cap drets nous  : la nova disposició no crea drets en benefici dels locutors de les llengües regionals. L'ús d'aquestes llengües en la vida pública no es fa un dret i no pot obligar per exemple les administracions a traduir el conjunt dels documents jurídics i formularis administratius. No són més reconeguts dels drets lingüístics particulars a grups de persones, el que aniria en contra dels principis constitucionals consagrats als articles primer i 3 de la Constitució ;

3°) Carta europea de les llengües regionals o minoritaris no son ratificades : la nova disposició no permet la ratificació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritaris, la qual afecta els principis de la República ;

4°)Consagració de la jurisprudència del Consell constitucional : la nova disposició no qüestiona la jurisprudència del Consell constitucional, en la mesura que les disposicions constitucionals relatives a la llengua oficial de la República així que aquelles relatives a la indivisibilitat de la República, la igualtat al davant la llei i la unicitat del poble francès no són modificades.

.