Es demana als candidats que consultin aquí a sota les bases dels premis als quals volen presentar obres, abans de tota cosa, a fi de conèixer exactament les condicions de participació. Descargar bases en format PDF (fes un clic)

BASES DELS PREMIS 2018

Premi Catalunya Nord

dotat amb 2 000 € per l’Institut d’Estudis Catalans

Estudi, treball o document per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya del Nord o de qüestions que l’afecten, així com per a les relacions transfrontereres  amb qualsevol terres de parla catalana de 50 pàgines sense annexos, realitzades per una o més persones.


Premis Joves Escriptors

dotats amb 1 500 € pel Consell Departamental dels Pirineus Orientals (reservat a alumnes de Catalunya Nord)

Escoles Primàries (500 €): narració de 2 a 3 pàgines de tema lliure, amb o sense il·lustracions.

Col.legis i Liceus (500 € cada u): narració de 3 a 6 pàgines de tema lliure, amb o sense il·lustracions.


Premi Francesc Català de poesia

dotat amb 900 € per Òmnium Nacional

Podran postular a aquest premi obres de poesia de tema lliure. L’extensió del conjunt de l’obra serà de 5 a 8 pàgines


Premi Narració per a Infants

Contes per a infants, dotat amb 200 € per la Vila de Perpinyà

Premi destinat a recompensar una narració de tema lliure, amb o sense il·lustracions, adreçada a joves de 6 a 12 anys d’edat. L’extensió de les obres presentades no haurà d’excedir 6 pàgines.


Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers

dotat amb 1 200 € per la Casa de la Generalitat de Perpinyà

Els treballs que optin a aquest premi podran ser, articles o treballs en suport paper (premsa professional, publicacions d’àmbit associatiu, institucional, universitari, etc.), treballs de ràdio, treballs de televisió, treballs de premsa digital (en totes les modalitats existents).

Els treballs hauran d’haver estat publicats, emesos o difosos en un període comprès entre l’1 d’abril de 2016 i el 31 de març de 2017.


Bases comunes als premis:

Catalunya Nord 2018 | Joves Escriptors 2018 | Francesc Català 2018 | Narració per a infants 2018

1. Les obres que aspirin a aquests premis hauran de ser inèdites, no presentades a d’altres concursos, sense compromisos d’edició i redactades en llengua catalana.

2. Els originals hauran de presentar-se en 3 exemplars mecanografiats en fulls de mida A4. Els concursants que postulin al premi de poesia Francesc Català hauran de presentar 5 exemplars.

3. Les obres hauran de presentar-se sense cap signatura aparent. Les referències que permetin d’identificar l’autor: nom i cognom, adreça i telèfon hauran d’anar, adjuntes, dins d’un sobre tancat que farà esment, a la part exterior, únicament del títol de l’obra i el premi al qual es participa.

4. Els noms dels jurats es donaran a conèixer oportunament.

5. Les decisions dels jurats seran inapel·lables.

6. Els premis podran ser declarats deserts, però en cap cas podran ser compartits entre dos o més concursants

7. El lliurament dels premis tindrà lloc el 27 d'abril 2018 a Perpinyà, durant la vetllada de la XXIX Nit de Sant Jordi.

8. Els originals s’hauran de transmetre com segueix:

Premi Poesia, Premi Joves Escriptors, Premi Narrativa per a Infants:

Òmnium Catalunya Nord

23 av del Lyceu

66000 Perpinyà.

Data límit: 30 de març de 2018

Premi Catalunya Nord de l’Institut d’Estudis Catalans:

Delegació de Perpinyà de l’IEC

Casa dels Països Catalans

Universitat de Perpinyà Via Domitia

Camí de la Passió Vella

66860 Perpinyà cedex

Data límit: 30 de març de 2018

 

9. Edicions.

Les obres guanyadores dels premis Joves Escriptors, Francesc Català i Narració per a Infants seran publicades en un recull per Òmnium Catalunya Nord.

L'obra guanyadora del Premi Narració per a Infants, Contes per a infants serà publicada per la Vila de Perpinyà i distribuïda a totes les escoles bilingües de Perpinyà.


10. Òmnium Catalunya Nord es reserva el dret de modificar per causa de força major aquesta convocatòria.


11. La presentació dels originals pressuposa, per part dels concursants, l’acceptació integra d’aquestes bases.

 

Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers

Bases

1. Es convoca el premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers 2018. Els treballs que optin a aquest premi podran ser:

—Articles o treballs en suport paper (premsa professional, publicacions d’àmbit associatiu, institucional, universitari, etc.)

—Treballs de ràdio

—Treballs de televisió

—Treballs de premsa digital (en totes les modalitats existents).


2. Els treballs hauran de ser en llengua catalana (en el cas dels treballs audiovisuals, s’acceptaran que puguin haver-hi persones entrevistades que s’expressin en altres llengües però els crèdits, comentaris i veus d’acompanyament hauran de ser en català).

3. Els treballs hauran d’haver estat publicats, emesos o difosos en un període comprès entre l’1 d’abril de 2017 i el 31 de març de 2018. Es podrà demanar als concursants una prova fefaent d’aquesta publicació, emissió o difusió.

4. La dotació del premi serà de 1.200 € (mil dos-cents euros) aportats per la Casa de la Generalitat.

5. El jurat estarà format per 3 persones. Aquest jurat podrà consultar especialistes, si escau, a fi d’assessorar-se.

6. Els treballs hauran de ser presentats en formats PDF, CD o USB. (en cas que els fitxers estiguin protegits i no es puguin copiar, cal presentar-ne tres còpies). També es poden presentar mitjançant l’enllaç d’Internet on es poden trobar.

7. Els treballs s'hauran de trametre a la Casa de la Generalitat : 1, carrer de la Fusteria, F-66000 Perpinyà, casaperpinya@gencat.cat abans del 6 d’abril de 2018 a 17h.

8. La decisió del jurat es farà pública durant el sopar de la Nit de Sant Jordi d’Òmnium Catalunya Nord, el 27 d’abril de 2018.

9. Els treballs no premiats podran ser retirats a la Casa de la Generalitat entre el 2 i el 31 de maig de 2018. Transcorregut aquest termini no es respondrà de la seva conservació.

10. El premi podrà ser declarat desert, però en cap cas no serà compartit ni es concedirà cap accèssit.

11. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

 

Premi Catalunya del Nord 2018 de l'Institut d'Estudis Catalans

Bases

1.- Es convoca el Premi Catalunya del Nord de l'Institut d'Estudis Catalans 2018 ofert a un estudi, treball o document per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya del Nord o de qüestions que l’afecten, així com per a les relacions transfrontereres  amb qualsevol terres de parla catalana.

2.- Són admeses a concursar obres inèdites originals en català, no premiades en altres concursos, de 50 pàgines sense annexos, realitzades per una o més persones, que no tenen compromisos d'edició i que no han estat presentades a cap altre premi durant el període del concurs.

3.- La dotació del premi serà de 2000 euros, aportats per l'Institut d'Estudis Catalans.

4.- Composició del jurat : la Delegada del President de l'IEC per Perpinyà, el Director dels Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà, els Presidents de les Seccions Filològica, Historico-Arqueològica i de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut, o els membres a qui deleguin.

5.- Els originals s'han de trametre abans del 30 de març del 2018 a la Delegació de Perpinyà de l'Institut d'Estudis Catalans, Casa dels Països Catalans, Universitat de Perpinyà Via Domitia, Camí de la Passió Vella, F-66860 Perpinyà Cedex, en un sobre tancat portant la menció "Premi Catalunya del Nord de l'Institut d'Estudis Catalans 2018". A l'interior constaran el nom, cognom, adreça i telèfon de l'autor o dels autors ; si es presenten els originals sota un pseudònim aquestes indicacions seran inscrites dins una plica tancada que s'obrirà després de la votació del jurat.

6.- La presentació dels originals pressuposa que els autors concursants accepten les bases del premi i els efectes corresponents.

7.- El premi s'entregarà a Perpinyà durant la Nit literària de la Sant Jordi 2018.

Per més informacions contacteu la delegació: perpinya@iec.cat