Es demana als candidats que consultin aquí a sota les bases dels premis als quals volen presentar obres, abans de tota cosa, a fi de conèixer exactament les condicions de participació. Descargar bases en format PDF (fes un clic)

BASES DELS PREMIS 2017


Premi Catalunya Nord
dotat amb 3 000 € per l’Institut d’Estudis Catalans

Estudis, treballs o documents per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i pel
coneixement de Catalunya Nord o de qüestions que l’afecten; l’extensió de les obres
presentades serà d’un mínim de 100 pàgines.

Premis Joves Escriptors
dotats amb 1 500 € pel Consell Departamental dels Pirineus Orientals (reservat a
alumnes de Catalunya Nord)

Escoles Primàries (500 €): narració de 2 a 3 pàgines de tema lliure, amb o sense
il·lustracions.
Col.legis i Liceus (500 € cada u): narració de 3 a 6 pàgines de tema lliure, amb o sense
il·lustracions.

Premi Francesc Català de poesia
dotat amb 900 € per Òmnium Nacional

Podran postular a aquest premi obres de poesia de tema lliure. L’extensió del conjunt de l’obra
serà de 5 a 8 pàgines

Premi Narració per a Infants
Contes per a infants, dotat amb 200 € per la Vila de Perpinyà

Premi destinat a recompensar una narració de tema lliure, amb o sense il·lustracions,
adreçada a joves de 6 a 12 anys d’edat. L’extensió de les obres presentades no haurà
d’excedir 6 pàgines.

Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers
dotat amb 1 200 € per la Casa de la Generalitat de Perpinyà

Els treballs que optin a aquest premi podran ser, articles o treballs en suport paper (premsa
professional, publicacions d’àmbit associatiu, institucional, universitari, etc.), treballs de ràdio,
treballs de televisió, treballs de premsa digital (en totes les modalitats existents).
Els treballs hauran d’haver estat publicats, emesos o difosos en un període comprès entre l’1
d’abril de 2016 i el 31 de març de 2017.

Bases comunes als premis:
Catalunya Nord 2017
Joves Escriptors 2017
Francesc Català 2017
Narració per a infants 2017

1. Les obres que aspirin a aquests premis hauran de ser inèdites, no presentades a d’altres
concursos, sense compromisos d’edició i redactades en llengua catalana.

2. Els originals hauran de presentar-se en 3 exemplars mecanografiats en fulls de mida A4.
Els concursants que postulin al premi de poesia Francesc Català hauran de presentar 5
exemplars.

3. Les obres hauran de presentar-se sense cap signatura aparent. Les referències que
permetin d’identificar l’autor: nom i cognom, adreça i telèfon hauran d’anar, adjuntes, dins d’un
sobre tancat que farà esment, a la part exterior, únicament del títol de l’obra i el premi al qual
es participa.

4. Els noms dels jurats es donaran a conèixer oportunament.

5. Les decisions dels jurats seran inapel·lables.

6. Els premis podran ser declarats deserts, però en cap cas podran ser compartits entre dos o
més concursants

7. El lliurament dels premis tindrà lloc el 28 d'abril 2017 a Perpinyà, durant la vetllada de la
XXVIII Nit de Sant Jordi.

8. Els originals s’hauran de transmetre com segueix:
Premi Poesia, Premi Joves Escriptors, Premi Narrativa per a Infants:
Òmnium Catalunya Nord
23 av del Lyceu
66000 Perpinyà.
Data límit: 30 de març de 2017

Premi Catalunya Nord de l’Institut d’Estudis Catalans:
Delegació de Perpinyà de l’IEC
Casa dels Països Catalans
Universitat de Perpinyà Via Domitia
Camí de la Passió Vella
66860 Perpinyà cedex
Data limit: 30 de març de 2017

9. Edicions.
Les obres guanyadores dels premis Joves Escriptors, Francesc Català i Narració per a
Infants seran publicades en un recull per Òmnium Catalunya Nord.

L'obra guanyadora del Premi Narració per a Infants, Contes per a infants serà publicada
per la Vila de Perpinyà i distribuïda a totes les escoles bilingües de Perpinyà.

10. Òmnium Catalunya Nord es reserva el dret de modificar per causa de força major aquesta
convocatòria.

11. La presentació dels originals pressuposa, per part dels concursants, l’acceptació integra
d’aquestes bases.

Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers
Resum de les Bases
1. Es convoca el premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers 2017.
Els treballs que optin a aquest premi podran ser:
—Articles o treballs en suport paper (premsa professional, publicacions d’àmbit associatiu,
institucional, universitari, etc.)
—Treballs de ràdio
—Treballs de televisió
—Treballs de premsa digital (en totes les modalitats existents).
2. Els treballs hauran de ser en llengua catalana (en el cas dels treballs audiovisuals,
s’acceptaran que puguin haver-hi persones entrevistades que s’expressin en altres
llengües però els crèdits, comentaris i veus d’acompanyament hauran de ser en català).
3. Els treballs hauran d’haver estat publicats, emesos o difosos en un període comprès
entre l’1 d’abril de 2016 i el 31 de març de 2017. Es podrà demanar als concursants una
prova fefaent d’aquesta publicació, emissió o difusió.
4. La dotació del premi serà de 1.200 € (mil dos-cents euros) aportats per la Casa de la
Generalitat.
5. El jurat estarà format per 3 persones (aviat ho comunicarem). Aquest jurat podrà
consultar especialistes, si escau, a fi d’assessorar-se.
6. Els treballs hauran de ser presentats en formats PDF, CD o USB. (en cas que els fitxers
estiguin protegits i no es puguin copiar, cal presentar-ne tres còpies). També es poden
presentar mitjançant l’enllaç d’Internet on es poden trobar.
7. Els treballs s'hauran de trametre a la Casa de la Generalitat : 1, carrer de la Fusteria, F-
66000 Perpinyà, casaperpinya@gencat.cat abans del 7 d’abril de 2017 a 17h.
8. La decisió del jurat es farà pública durant el sopar de la Nit de Sant Jordi d’Òmnium
Catalunya Nord, el 28 d’abril de 2017.
9. Els treballs no premiats podran ser retirats a la Casa de la Generalitat entre el 2 i el 31
de maig de 2017. Transcorregut aquest termini no es respondrà de la seva conservació.
10. El premi podrà ser declarat desert, però en cap cas no serà compartit ni es concedirà
cap accèssit.
11. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i
obligacions que se’n deriven.