ATENCIÓ : per les reservacions de la NIT DE LA SANT JORDI, els xecs s’han de redactar a l’ordre d’Òmnium Catalunya Nord. - les butlettes i els xecs s’han de retornar a la data límit del 20 d’abril a Òmnium Catalunya Nord - 23 av. del Liceu - 66000 Perpinyà
NOTA : la reserva serà efectiva a la rebuda del xec

St Jordi

 1. Premi « Catalunya Nord »,d’assaig dotat amb 3 000 € per l'Institut d'Estudis Catalans.
 2. Premi « Francesc Català », de poesia, dotat amb 900 € per Òmnium
 3. Premi « Narrativa per a infants », de contes dotat amb 800 € per la Vila de Perpinyà
 4. Premi « Presència de periodisme », de reportatge, dotat amb 300 € per la Casa de la Generalitat a Perpinyà
 5. Premi « Ramon Juncosa », d’assaig, dotat amb 1 500 € per la Casa de la Generalitat a Perpinyà
 6. Premi d'economia UPE comarques nord catalanes com a recompensa del dinamisme en les relacions transfrontereres, atribuït per l'UPE 66 (Unió Per les Empreses 66), creat en 2011
 7. Premis Joves Escriptors,.atribuïts pel Consell General dels Pirineus Orientals a una classe de primari, una classe de col•legi i una classe de liceu, i dotat cada u amb 500 €
 8. Premi Joan Blanca concedit per la vila de Perpinyà

 

Premis

Els premis literaris concedits en 2014 van ésser els següents

 1. Premi « Catalunya Nord »,dotat amb 3 000 € per l'Institut d'Estudis Catalans.
 2. Premi « Francesc Català », de poesia, dotat amb 900 € per Òmnium
 3. Premi « Narrativa per a infants », de contes dotat amb 800 € per la Vila de Perpinyà
 4. Premi « Presència de periodisme », de reportatge, dotat amb 300 € per la Casa de la Generalitat a Perpinyà
 5. Premi d'economia UPE comarques nord catalanes com a recompensa del dinamisme en les relacions transfrontereres, per l'UPE 66 (Unió Per les Empreses 66), creat en 2011
 6. Premis Joves Escriptors,.atribuïts pel Consell General dels Pirineus Orientals a una classe de primari, una classe de col•legi i una classe de liceu, i dotat cada u amb 500 €
 7. Premi « Ramon Juncosa », d’assaig, dotat amb 1 500€ per la Casa de la Generalitat a Perpinyà
 8. Premi Joan Blanca concedit per la vila de Perpinyà

Bases

Es demana als candidats que consultin aquí a sota les bases dels premis als quals volen presentar obres, abans de tota cosa,a fi de conèixer exactament les condicions de participació. Descargar bases en format PDF (fes un clic)

BASES DELS PREMIS 2015

Premi Catalunya Nord
dotat amb 3 000 € per l’Institut d’Estudis Catalans
Estudis, treballs o documents per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i pel coneixement de Catalunya Nord o de qüestions que l’afecten; l’extensió de les obres presentades serà d’un mínim de 100 pàgines.

Premis Joves Escriptors
dotats amb 1 500 € pel Consell General dels Pirineus Orientals (reservat a alumnes de Catalunya Nord)
Escoles Primàries (500 €): narració de 2 a 3 pàgines de tema lliure, amb o sense il·lustracions.
Col.legis i Liceu(500 € cada u): narració de 3 a 6 pàgines de tema lliure, amb o sense il·lustracions.

Premi Francesc Català de poesia
dotat amb 900 € per Òmnium Nacional
Podran postular a aquest premi obres de poesia de tema lliure. L’extensió del conjunt de l’obra serà de 5 a 8 pàgines

Premi Narració per a Infants
Contes per a infants, dotat amb 200 € per la Vila de Perpinyà
Premi destinat a recompensar una narració de tema lliure, amb o sense il·lustracions, adreçada a joves de 6 a 12 anys d’edat. L’extensió de les obres presentades no haurà d’excedir 6 pàgines.

Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers
dotat amb 1 200 € per la Casa de la Generalitat de Perpinyà
Els treballs que optin a aquest premi podran ser, articles o treballs en suport paper (premsa professional, publicacions d’àmbit associatiu, institucional, universitari, etc.), treballs de ràdio, treballs de televisió, treballs de premsa digital (en totes les modalitats existents).
Els treballs hauran d’haver estat publicats, emesos o difosos en un període comprès entre l’1 d’abril de 2014 i el 31 de març de 2015.

1. Les obres que aspirin a aquests premis hauran de ser inèdites, no presentades a d’altres concursos, sense compromisos d’edició i redactades en llengua catalana.
2. Els originals hauran de presentar-se en 3 exemplars mecanografiats en fulls de mida A4. Els concursants que postulin al premi de poesia Francesc Català hauran de presentar 5 exemplars.
3. Les obres hauran de presentar-se sense cap signatura aparent. Les referències que permetin d’identificar l’autor: nom i cognom, adreça i telèfon hauran d’anar, adjuntes, dins d’un sobre tancat que farà esment, a la part exterior, únicament del títol de l’obra i el premi al qual es participa.
4. Els noms dels jurats es donaran a conèixer oportunament.
5. Les decisions dels jurats seran inapel·lables.
6. Els premis podran ser declarats deserts, però en cap cas podran ser compartits entre dos o més concursants
7. El lliurament dels premis tindrà lloc el 30 d'abril 2015 a Perpinyà, durant la vetllada de la XXVI Nit de Sant Jordi.
8. Els originals s’hauran de transmetre com segueix:
Premi Poesia, Premi Joves Escriptors, Premi Narrativa per a Infants:
Òmnium Catalunya Nord - 23 av del Lyceu - 66000 Perpinyà.

Data límit: 30 de març de 2015
Premi Catalunya Nord de l’Institut d’Estudis Catalans:

Delegació de Perpinyà de l’IEC
Casa dels Països Catalans
Universitat de Perpinyà Via Domitia
Camí de la Passió Vella
66860 Perpinyà cedex

 Data limit: 30 de març de 2015

9. Edicions.

El premi Catalunya Nord de l’Institut d’Estudis Catalans serà editat a càrrec de l’IEC.
Les obres guanyadores dels premis Joves Escriptors, Francesc Català i Narració per a Infants seran publicades en un recull per Òmnium Catalunya Nord.
L'obra guanyadora del Premi Narració per a Infants, Contes per a infants serà publicada per la Vila de Perpinyà i distribuïda a totes les escoles bilingües de Perpinyà.
10. Òmnium Catalunya Nord es reserva el dret de modificar per causa de força major aquesta convocatòria.
11. La presentació dels originals pressuposa, per part dels concursants, l’acceptació integra d’aquestes bases.

Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers
Resum de les Bases 

1. Es convoca el premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers 2015. Els treballs que optin a aquest premi podran ser:
—Articles o treballs en suport paper (premsa professional, publicacions d’àmbit associatiu, institucional, universitari, etc.)
—Treballs de ràdio
—Treballs de televisió
—Treballs de premsa digital (en totes les modalitats existents).
2. Els treballs hauran de ser en llengua catalana (en el cas dels treballs audiovisuals, s’acceptaran que puguin haver-hi persones entrevistades que s’expressin en altres llengües però els crèdits, comentaris i veus d’acompanyament hauran de ser en català).
3. Els treballs hauran d’haver estat publicats, emesos o difosos en un període comprès entre l’1 d’abril de 2014 i el 31 de març de 2015. Es podrà demanar als concursants una prova fefaent d’aquesta publicació, emissió o difusió.
4. La dotació del premi serà de 1.200 € (mil dos-cents euros) aportats per la Casa de la Generalitat.
5. El jurat estarà format per 3 persones (aviat ho comunicarem). Aquest jurat podrà consultar especialistes, si escau, a fi d’assessorar-se.
6. Els treballs hauran de ser presentats en formats PDF, CD o USB. (en cas que els fitxers estiguin protegits i no es puguin copiar, cal presentar-ne tres còpies). També es poden presentar mitjançant l’enllaç d’Internet on es poden trobar.
7. Els treballs s'hauran de trametre a la Casa de la Generalitat : 1, carrer de la Fusteria, F-66000 Perpinyà, casaperpinya@gencat.cat abans del 10 d’abril de 2015 a 17h
.8. La decisió del jurat es farà pública durant el sopar de la Nit de Sant Jordi d’Òmnium Catalunya Nord, el 30 d’abril de 2015.
9. Els treballs no premiats podran ser retirats a la Casa de la Generalitat entre el 2 i el 31 de maig de 2015. Transcorregut aquest termini no es respondrà de la seva conservació.
10. El premi podrà ser declarat desert, però en cap cas no serà compartit ni es concedirà cap accèssit.
11. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

 

Nit st Jordi

Dijous 30 d'abril de 2015 
Assaig - Joves escriptors - Poesia Narrativa per a infants- Reportatge de premsa
Doten els premis literaris

Els premis són atorgats per:
• Institut d’Estudis Catalans 
• Consell General dels Pirineus Orientals
• Òmnium Cultural
• Ajuntament de Perpinyà
• Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà
Durant la Nit 
• Premi d’Economia, per la Unió per les Empreses 66
• Premi Joan Blanca, per la Vila de Perpinyà

La Nit serà presentada i conduïda per Pere Manzanares
El menú, ideat i preparat - pel xef Franck Seguret, serà servit pel Clos des Lys
Actuació de "Mata de Jonc" - Preu de la vetllada: 40€